AttributeCollection(StateBag) Oluşturucu

Tanım

AttributeCollection sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the AttributeCollection class.

public:
 AttributeCollection(System::Web::UI::StateBag ^ bag);
public AttributeCollection (System.Web.UI.StateBag bag);
new System.Web.UI.AttributeCollection : System.Web.UI.StateBag -> System.Web.UI.AttributeCollection
Public Sub New (bag As StateBag)

Parametreler

bag
StateBag

Sunucu denetiminin açılış etiketindeki öznitelik anahtarlarını ve bunların değerlerini içeren bir nesne.An object that contains the attribute keys and their values from the opening tag of the server control.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, AttributeCollection adlı sınıfının bir örneğini oluşturmak için oluşturucunun nasıl kullanılacağını gösterir myAttributeCollection .The following example shows how to use the AttributeCollection constructor to create an instance of the class named it myAttributeCollection. Kod, denetimin ViewState özelliğini parametre bağımsız değişkeni olarak geçirir.The code passes the control's ViewState property as a parameter argument.

myAttributeCollection = new AttributeCollection(ViewState);
myAttributeCollection = New AttributeCollection(ViewState)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.