ChartNamedElementCollection<T>.InsertItem(Int32, T) Yöntem

Tanım

Belirtilen dizindeki belirtilen öğeyi koleksiyona ekler.Inserts the specified item in the collection at the specified index.

protected:
 override void InsertItem(int index, T item);
protected override void InsertItem (int index, T item);
override this.InsertItem : int * 'T -> unit
Protected Overrides Sub InsertItem (index As Integer, item As T)

Parametreler

index
Int32

Öğenin ekleneceği sıfır tabanlı dizin.The zero-based index where the item is to be inserted.

item
T

Eklenecek nesne.The object to insert.

Şunlara uygulanır