Legend.TableStyle Özellik

Tanım

Gösterge tablosu stilini alır veya ayarlar.Gets or sets the legend table style.

public:
 property System::Web::UI::DataVisualization::Charting::LegendTableStyle TableStyle { System::Web::UI::DataVisualization::Charting::LegendTableStyle get(); void set(System::Web::UI::DataVisualization::Charting::LegendTableStyle value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
[System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.Attribute)]
public System.Web.UI.DataVisualization.Charting.LegendTableStyle TableStyle { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
[<System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.Attribute)>]
member this.TableStyle : System.Web.UI.DataVisualization.Charting.LegendTableStyle with get, set
Public Property TableStyle As LegendTableStyle

Özellik Değeri

LegendTableStyle

LegendTableStyleGösterge tablosu stilini belirten bir numaralandırma değeri.A LegendTableStyle enumeration value that specifies the legend table style.

Öznitelikler

Açıklamalar

Bu özellik yalnızca LegendStyle özelliği olarak ayarlandıysa geçerlidir Table .This property is only applicable if the LegendStyle property is set to Table.

Şunlara uygulanır