Title.PostBackValue Özellik

Tanım

Bir olayda işlenebilmesi için geri gönderme değeri alır veya ayarlar Click .Gets or sets the postback value that can be processed on a Click event.

public:
 property System::String ^ PostBackValue { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PostBackValue { get; set; }
member this.PostBackValue : string with get, set
Public Property PostBackValue As String

Özellik Değeri

String

stringBir olaya geçirilen değeri temsil eden bir değer Click .A string value that represents the value that is passed to a Click event.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır