DesignerRegion.Description Özellik

Tanım

Tasarımcı bölgesinin açıklamasını alır veya ayarlar.Gets or sets the description for a designer region.

public:
 virtual property System::String ^ Description { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public virtual string Description { get; set; }
member this.Description : string with get, set
Public Overridable Property Description As String

Özellik Değeri

String

Tasarımcı bölgesinin metin açıklaması.A text description of the designer region. Varsayılan değer, boş dizedir ("").The default is an empty string ("").

Açıklamalar

DescriptionÖzelliği, Kullanıcı fare işaretçisini tasarımcı bölgesinin üzerine taşırken araç ipucu bilgilerini göstermek için tasarım ana bilgisayarı tarafından kullanılır.The Description property is used by the design host to display ToolTip information when the user moves the mouse pointer over the designer region.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.