BaseDataListComponentEditor.GetInitialComponentEditorPageIndex Yöntem

Tanım

Bileşen düzenleyicisinde görüntülenecek ilk sayfanın dizinini alır.Gets the index of the initial page to display in the component editor.

protected:
 override int GetInitialComponentEditorPageIndex();
protected override int GetInitialComponentEditorPageIndex ();
override this.GetInitialComponentEditorPageIndex : unit -> int
Protected Overrides Function GetInitialComponentEditorPageIndex () As Integer

Döndürülenler

Int32

Dizideki ilk sayfanın dizini.The index of the initial page in the array.

Açıklamalar

İlk sayfa, BaseDataListComponentEditor nesne oluşturulduğunda belirtilir.The initial page is specified when the BaseDataListComponentEditor object is created.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.