FormViewDesigner.AutoFormats Özellik

Tanım

Otomatik biçimlendirme iletişim kutusunda görüntülenmek üzere otomatik biçimlendirme şemaları koleksiyonunu alır.Gets the collection of automatic formatting schemes for display in the Auto Format dialog box.

public:
 virtual property System::Web::UI::Design::DesignerAutoFormatCollection ^ AutoFormats { System::Web::UI::Design::DesignerAutoFormatCollection ^ get(); };
public override System.Web.UI.Design.DesignerAutoFormatCollection AutoFormats { get; }
member this.AutoFormats : System.Web.UI.Design.DesignerAutoFormatCollection
Public Overrides ReadOnly Property AutoFormats As DesignerAutoFormatCollection

Özellik Değeri

DesignerAutoFormatCollection

DesignerAutoFormatCollectionİçin önceden tanımlanmış şemaları içeren bir FormView .A DesignerAutoFormatCollection that contains the predefined schemes for the FormView.

Açıklamalar

DesignerAutoFormatCollectionNesne, bir iç SıNıFıN XML kodlu üyelerinden doldurulur.The DesignerAutoFormatCollection object is populated from an XML-encoded member of an internal class.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.