HtmlSelect.Size Özellik

Tanım

Denetimin yüksekliğini (satırlarda) alır veya ayarlar HtmlSelect .Gets or sets the height (in rows) of the HtmlSelect control.

public:
 property int Size { int get(); void set(int value); };
public int Size { get; set; }
member this.Size : int with get, set
Public Property Size As Integer

Özellik Değeri

Int32

Denetimin yüksekliği (satırlarda) HtmlSelect .The height (in rows) of the HtmlSelect control.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Size denetimin yüksekliğini (satırlarda) belirtmek için özelliğinin nasıl kullanılacağını gösterir HtmlSelect .The following code example demonstrates how to use the Size property to specify the height (in rows) of the HtmlSelect control.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

   void Button_Click (Object sender, EventArgs e)
   {

     Label1.Text = "You selected:";

     for (int i=0; i<=Select1.Items.Count - 1; i++)
     {
 
      if (Select1.Items[i].Selected)
        Label1.Text += "<br /> &nbsp;&nbsp; -" + Select1.Items[i].Text;   

     }

     Select1.Size = Convert.ToInt32(Select2.Value);

   }

   void Check_Changed (Object sender, EventArgs e)
   {
    
     Select1.Multiple = CheckBox1.Checked;

   }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title> HtmlSelect Example </title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
  <div>

   <h3> HtmlSelect Example </h3>

   Select item(s) from the list: <br /><br />

   <select id="Select1" 
       multiple="true"
       runat="server">

     <option value="1" selected="selected"> Item 1 </option>
     <option value="2"> Item 2 </option>
     <option value="3"> Item 3 </option>
     <option value="4"> Item 4 </option>
     <option value="5"> Item 5 </option>
     <option value="6"> Item 6 </option>

   </select>

   <hr />

   HtmlSelect Size: <br />

   <select id="Select2" 
       runat="server">

     <option value="1"> 1 </option>
     <option value="2"> 2 </option>
     <option value="3"> 3 </option>
     <option value="4" selected="selected"> 4 </option>
     <option value="5"> 5 </option>
     <option value="6"> 6 </option>

   </select>

   &nbsp;&nbsp;

   <asp:CheckBox id="CheckBox1"
      Text="Enable Multiple Property"
      AutoPostBack="True"
      OnCheckedChanged="Check_Changed"
      Checked="True"
      runat="server"/>

   <br /><br />

   <button id="Button1"
       onserverclick="Button_Click"
       runat="server">

     Submit

   </button>

   <br /><br />

   <asp:Label id="Label1" runat="server"/>

  </div>
</form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

  Sub Button_Click (sender As Object, e As EventArgs)
    Dim i As Integer

    Label1.Text = "You selected:"
    For i = 0 to Select1.Items.Count - 1
      If Select1.Items(i).Selected Then
        Label1.Text = Label1.Text & "<br /> &nbsp;&nbsp; -" & Select1.Items(i).Text
      End If     
    Next

    Select1.Size = CInt(Select2.Value)

   End Sub

   Sub Check_Changed (sender As Object, e As EventArgs)
     Select1.Multiple = CheckBox1.Checked
   End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title> HtmlSelect Example </title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
  <div>

   <h3> HtmlSelect Example </h3>

   Select item(s) from the list: <br /><br />

   <select id="Select1" 
       multiple="true"
       runat="server">

     <option value="1"> Item 1 </option>
     <option value="2"> Item 2 </option>
     <option value="3"> Item 3 </option>
     <option value="4" selected="selected"> Item 4 </option>
     <option value="5"> Item 5 </option>
     <option value="6"> Item 6 </option>

   </select>

   <hr />

   HtmlSelect Size: <br />

   <select id="Select2" 
       runat="server">

     <option value="1" selected="selected"> 1 </option>
     <option value="2"> 2 </option>
     <option value="3"> 3 </option>
     <option value="4"> 4 </option>
     <option value="5"> 5 </option>
     <option value="6"> 6 </option>

   </select>

   &nbsp;&nbsp;

   <asp:CheckBox id="CheckBox1"
      Text="Enable Multiple Property"
      AutoPostBack="True"
      OnCheckedChanged="Check_Changed"
      Checked="True"
      runat="server"/>

   <br /><br />

   <button id="Button1"
       onserverclick="Button_Click"
       runat="server">

     Submit

   </button>

   <br /><br />

   <asp:Label id="Label1" runat="server"/>

  </div>
</form>
</body>
</html>

Açıklamalar

SizeDenetimin yüksekliğini (satırlarda) belirtmek için özelliğini kullanın HtmlSelect .Use the Size property to specify the height (in rows) of the HtmlSelect control. Denetimdeki öğe sayısından daha küçük bir boyut belirtirseniz, listeyi yukarı ve aşağı taşımanıza olanak tanımak için kaydırma çubukları görüntülenir.If you specify a size that is smaller than the number of items in the control, scroll bars are displayed to allow you to move up and down the list.

Varsayılan olarak, HtmlSelect Denetim bir açılan liste kutusu olarak görüntülenir.By default, the HtmlSelect control is displayed as a drop-down list box. Birden çok seçimlere izin verirseniz ( Multiple özelliğini olarak ayarlayarak true ) veya bir satır daha büyük bir yükseklik belirtirseniz ( Size özelliği değerinden büyük bir değere ayarlayarak 1 ), denetim liste kutusu olarak görüntülenir.If you allow multiple selections (by setting the Multiple property to true) or specify a height greater than one row (by setting the Size property to a value greater than 1), the control is displayed as a list box.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.