WmlLiteralTextAdapter Sınıf

Tanım

Dikkat

The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.

LiteralTextKablosuz Biçimlendirme Dili (WML) cihaz bağdaştırıcısı kümesi için bir bağdaştırıcı sınıfı sağlar.Provides a LiteralText adapter class for the Wireless Markup Language (WML) device adapter set. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public ref class WmlLiteralTextAdapter : System::Web::UI::MobileControls::Adapters::WmlControlAdapter
public class WmlLiteralTextAdapter : System.Web.UI.MobileControls.Adapters.WmlControlAdapter
[System.Obsolete("The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.")]
public class WmlLiteralTextAdapter : System.Web.UI.MobileControls.Adapters.WmlControlAdapter
type WmlLiteralTextAdapter = class
    inherit WmlControlAdapter
[<System.Obsolete("The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.")>]
type WmlLiteralTextAdapter = class
    inherit WmlControlAdapter
Public Class WmlLiteralTextAdapter
Inherits WmlControlAdapter
Devralma
WmlLiteralTextAdapter
Öznitelikler

Oluşturucular

WmlLiteralTextAdapter()

WmlLiteralTextAdapter sınıfının bir örneğini oluşturur.Creates an instance of the WmlLiteralTextAdapter class. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Özellikler

Control

İlişkili denetime kesin olarak belirlenmiş bir başvuru döndürür.Returns a strongly typed reference to the associated control. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Device

İstekle ilişkili cihaz yetenekleri nesnesini döndürür.Returns the device capabilities object associated with the request. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: ControlAdapter)
FormAdapter

İlişkili denetimin bulunduğu form için form bağdaştırıcısını alır.Retrieves the form adapter for the form on which the associated control resides. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: WmlControlAdapter)
ItemWeight

Denetimdeki tek bir öğenin yaklaşık ağırlığına erişir.Accesses the approximate weight of a single item in the control. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: ControlAdapter)
Page

Aygıt bağdaştırıcısıyla ilişkili sayfayı döndürür.Returns the page associated with the device adapter. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: ControlAdapter)
PageAdapter

Mobil sayfa için sayfa bağdaştırıcısını döndürür.Returns the page adapter for the mobile page. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: WmlControlAdapter)
SecondaryUIMode

Denetim için ikincil kullanıcı arabirimi (UI) modunu ayarlar veya döndürür.Sets or returns the secondary user interface (UI) mode for the control. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: WmlControlAdapter)
Style

Aygıt bağdaştırıcısının eklendiği denetimle ilişkili stil nesnesini döndürür.Returns the style object associated with the control to which the device adapter is attached. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: ControlAdapter)
VisibleWeight

Denetimin yaklaşık kalınlığını karakter cinsinden alır veya ayarlar.Gets or sets the approximate weight of the control, in characters. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: ControlAdapter)

Yöntemler

CalculateOptimumPageWeight(Int32)

Cihaz için en uygun sayfa ağırlığını belirler.Determines the optimum page weight for the device. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: ControlAdapter)
CreateTemplatedUI(Boolean)

Şablonlu kullanıcı arabirimi (UI) oluşturmak için bir denetim tarafından çağırılır.Called by a control to create a templated user interface (UI). Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: ControlAdapter)
DeterminePostBack(String)

Belirtilen hedefin geri gönderme gerektirip gerektirmediğini ve gerekli geri gönderme bağımsız değişkenini döndürüp döndürmeyeceğini belirler.Determines whether the given target requires a postback and returns the required postback argument. nullHedefin dış bağlantı olup olmadığını döndürür.Returns null if the target is an external link. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: WmlControlAdapter)
Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
ExitSecondaryUIMode()

Denetim için herhangi bir ikincil kullanıcı arabirimi (UI) modundan çıkar.Exits any secondary user interface (UI) mode for the control. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: WmlControlAdapter)
GetDefaultLabel(Int32)

Etiket denetimi için yerelleştirilmiş varsayılan dizeyi döndürür.Returns the localized default string for the label control. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: ControlAdapter)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetPostBackValue()

Üst formun eylem özniteliği ayarlandığında ve Görünüm durumu denetim için devre dışı bırakıldığında, seçim listesindeki seçili öğenin geri gönderme değerini (veya boş dize) döndürür.Returns the postback value (or empty string) of the selected item in the selection list, when the parent form's action attribute is set and view state is disabled for the control. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: WmlControlAdapter)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
HandlePostBackEvent(String)

trueOlayın işlendiğinin sonucunu döndürür.Returns true if the event was handled. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: ControlAdapter)
LoadAdapterState(Object)

Görünüm durumunu yükler.Loads the view state. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: WmlControlAdapter)
LoadPostData(String, NameValueCollection, Object, Boolean)

trueBağdaştırıcının post verilerini yüklemeyi işlese döndürür.Returns true if the adapter handles loading the post data. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: ControlAdapter)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
OnInit(EventArgs)

Form veya sayfa gibi bir nesne başlatıldıktan sonra çağırılır.Called after an object, such as a form or a page, is initialized. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: ControlAdapter)
OnLoad(EventArgs)

Bir denetim, sayfa veya cihaz bağdaştırıcısı ile ilgili verileri yükler.Loads data that pertains to a control, a page, or a device adapter. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: ControlAdapter)
OnPreRender(EventArgs)

OnPreRender(EventArgs)İşlemeden önce bağdaştırıcıya özel iş gerçekleştirmek için denetimin yöntemi tarafından çağırılır.Called by the control's OnPreRender(EventArgs) method, to perform adapter-specific work prior to rendering. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: ControlAdapter)
OnUnload(EventArgs)

Bir denetim, sayfa veya cihaz bağdaştırıcısı ile ilgili verileri kaldırır.Unloads data that pertains to a control, a page, or a device adapter. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: ControlAdapter)
Render(HtmlTextWriter)

Denetim bağdaştırıcısının eklendiği denetim için, belirtilen yazıcı kullanılarak hedef özel biçimlendirmeyi oluşturur.Generates the target-specific markup for the control to which the control adapter is attached, using the provided writer. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: WmlControlAdapter)
Render(WmlMobileTextWriter)

Denetim bağdaştırıcısının eklendiği denetim için hedefe özgü biçimlendirmeyi oluşturur.Generates the target-specific markup for the control to which the control adapter is attached. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

RenderBeginLink(WmlMobileTextWriter, String, String, Boolean, Boolean)

Bir bağlantının açılış etiketini işler.Renders the opening tag of a link. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: WmlControlAdapter)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Denetimin alt öğelerini işler.Renders children of the control. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: ControlAdapter)
RenderEndLink(WmlMobileTextWriter, String, Boolean)

Bir bağlantının bitiş etiketini işler.Renders the end tag of a link. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: WmlControlAdapter)
RenderLink(WmlMobileTextWriter, String, String, Boolean, Boolean, String, Boolean)

İçindeki belirtilen metinle birlikte tüm bir bağlantıyı işler.Renders an entire link, with the specified text inside. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: WmlControlAdapter)
RenderPostBackEvent(WmlMobileTextWriter, String, String, Boolean, String, Boolean)

Denetimi hedef olarak bir geri gönderme olayı işler.Renders a postback event with the control as a target. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: WmlControlAdapter)
RenderPostBackEvent(WmlMobileTextWriter, String, String, Boolean, String, Boolean, WmlPostFieldType)

Denetimi hedef olarak bir geri gönderme olayı işler.Renders a postback event with the control as a target. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: WmlControlAdapter)
RenderSubmitEvent(WmlMobileTextWriter, String, String, Boolean)

Cihaz için uygun bir form gönderim olayı işler.Renders a form submission event appropriate for the device. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: WmlControlAdapter)
SaveAdapterState()

Bu yöntem, Denetim özel görünüm durumunu kaydettiğinde çağrılır.This method is called when the control saves its private view state. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Devralındığı yer: WmlControlAdapter)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.