DeviceElement.InheritsFrom Özellik

Tanım

Bu cihaz bağdaştırıcısı kümesinin devraldığı cihaz bağdaştırıcısı kümesinin adını alır veya ayarlar.Gets or sets the name of the device adapter set that this device adapter set inherits from. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::String ^ InheritsFrom { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("inheritsFrom")]
[System.Configuration.StringValidator(MinLength=1)]
public string InheritsFrom { get; set; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("inheritsFrom")>]
[<System.Configuration.StringValidator(MinLength=1)>]
member this.InheritsFrom : string with get, set
Public Property InheritsFrom As String

Özellik Değeri

String

Bu cihaz bağdaştırıcısı kümesinin devraldığı cihaz bağdaştırıcısı kümesinin adı.The name of the device adapter set that this device adapter set inherits from.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.