SelectionList.OnItemDataBind(ListDataBindEventArgs) Yöntem

Tanım

Bir liste öğesi veri bağlandığında çağırılır.Called when a list item is data bound. Bu, API artık kullanılmıyor.This API is obsolete. ASP.NET mobil uygulamaları geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mobile Apps & Sites in ASP.net.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 virtual void OnItemDataBind(System::Web::UI::MobileControls::ListDataBindEventArgs ^ e);
protected virtual void OnItemDataBind (System.Web.UI.MobileControls.ListDataBindEventArgs e);
abstract member OnItemDataBind : System.Web.UI.MobileControls.ListDataBindEventArgs -> unit
override this.OnItemDataBind : System.Web.UI.MobileControls.ListDataBindEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnItemDataBind (e As ListDataBindEventArgs)

Parametreler

e
ListDataBindEventArgs

Olay verileri içeren bir nesne (tarafından tanımlanır ListDataBindEventArgs ).An object (defined by ListDataBindEventArgs) that contains event data.

Açıklamalar

Varsayılan uygulama, olayını oluşturur ItemDataBind .The default implementation raises the ItemDataBind event. Sınıfları devralma, diğer görevleri gerçekleştirmek için bu yöntemi geçersiz kılabilir.Inheriting classes can override this method to perform other tasks.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.