DataPagerField.IStateManager.TrackViewState Yöntem

Tanım

Nesnenin, DataPagerField denetimin özelliğinde depolanabilmesi ViewState ve aynı sayfa için istekler arasında kalıcı olmaları için görünüm durumundaki değişiklikleri izlemesine neden olur.Causes the DataPagerField object to track changes to its view state so that they can be stored in the control's ViewState property and persisted across requests for the same page.

 virtual void System.Web.UI.IStateManager.TrackViewState() = System::Web::UI::IStateManager::TrackViewState;
void IStateManager.TrackViewState ();
abstract member System.Web.UI.IStateManager.TrackViewState : unit -> unit
override this.System.Web.UI.IStateManager.TrackViewState : unit -> unit
Sub TrackViewState () Implements IStateManager.TrackViewState

Uygulamalar

Açıklamalar

IStateManager.TrackViewStateArabirim yöntemi TrackViewState yöntemini çağırır.The IStateManager.TrackViewState interface method invokes the TrackViewState method. Bu, gerçek uygulamayı içerir ve denetim geliştiricileri tarafından genişletilebilir.This contains the actual implementation and can be extended by control developers.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.