EntityDataSourceView.CanSort Özellik

Tanım

EntityDataSourceViewGeçerli denetimle ilişkili nesnenin EntityDataSource alınan verilerin sıralanmış bir görünümünü destekleyip desteklemediğini gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the EntityDataSourceView object that is associated with the current EntityDataSource control supports a sorted view of the retrieved data.

public:
 virtual property bool CanSort { bool get(); };
public override bool CanSort { get; }
member this.CanSort : bool
Public Overrides ReadOnly Property CanSort As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

trueişlem destekleniyorsa; Aksi takdirde, false .true if the operation is supported; otherwise, false.

Şunlara uygulanır