ObjectDataSourceFilteringEventArgs(IOrderedDictionary) Oluşturucu

Tanım

ObjectDataSourceFilteringEventArgsBelirtilen nesneyi kullanarak sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the ObjectDataSourceFilteringEventArgs class by using the specified object.

public:
 ObjectDataSourceFilteringEventArgs(System::Collections::Specialized::IOrderedDictionary ^ parameterValues);
public ObjectDataSourceFilteringEventArgs (System.Collections.Specialized.IOrderedDictionary parameterValues);
new System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceFilteringEventArgs : System.Collections.Specialized.IOrderedDictionary -> System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceFilteringEventArgs
Public Sub New (parameterValues As IOrderedDictionary)

Parametreler

Açıklamalar

Koleksiyondaki parametreler, parameterValues FilterExpression yöntemi çalıştırıldığında özelliğinde belirtilen parametrelerle ilişkilendirilir Select .The parameters in the parameterValues collection are associated with any parameters that are specified in the FilterExpression property when the Select method runs.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.