Repeater.ItemType Özellik

Tanım

Türü kesin belirlenmiş veri bağlama için model türünün adı.The name of the model type for strongly typed data binding.

public:
 virtual property System::String ^ ItemType { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.Web.UI.Themeable(false)]
public virtual string ItemType { get; set; }
[<System.Web.UI.Themeable(false)>]
member this.ItemType : string with get, set
Public Overridable Property ItemType As String

Özellik Değeri

String

Model türünün adı.The name of the model type.

Öznitelikler

Açıklamalar

Bu özelliği ayarlarsanız ve SelectMethod özelliğini kullanırsanız, Select yöntemi tarafından döndürülen türün bu özellik tarafından belirtilen türde olması veya bu özellik tarafından belirtilen türe yayınlanabileceğinden emin olması gerekir.If you set this property and use the SelectMethod property, the type that is returned by the Select method must be of the type specified by this property or must be capable of being cast to the type specified by this property.

Bu özelliğin ayarlanması, dinamik veri işlevlerini otomatik olarak sunar.Setting this property automatically enables Dynamic Data functionality.

Şunlara uygulanır