RoleGroup Sınıf

Tanım

Bir denetimdeki içerik şablonunu LoginView , Web sitesi için tanımlanan bir veya daha fazla rolle ilişkilendirir.Associates a content template in a LoginView control with one or more roles defined for the Web site. Bu sınıf devralınamaz.This class cannot be inherited.

public ref class RoleGroup sealed
public sealed class RoleGroup
type RoleGroup = class
Public NotInheritable Class RoleGroup
Devralma
RoleGroup

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, özelliğine özel bir şablon atar ContentTemplate .The following code example assigns a custom template to the ContentTemplate property.

<%@ Page Language="C#"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  private class CustomTemplate : ITemplate
  {
    public void InstantiateIn(System.Web.UI.Control container)
    {
      LoginName ln = new LoginName();
      LoginStatus ls = new LoginStatus();
      Literal lc = new Literal();
    
      lc.Text = "<br />";
      ln.FormatString = "Welcome, {0}. This line is from the template.";
    
      container.Controls.Add(ln);
      container.Controls.Add(lc);
      container.Controls.Add(ls);
    }
  }
    
  void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
  {
    // <Snippet2>
    RoleGroup rg = new RoleGroup();
    rg.ContentTemplate = new CustomTemplate();
    // <Snippet3>
    String[] RoleList = {"users"};
    rg.Roles = RoleList;
    // </Snippet3>
    RoleGroupCollection rgc = LoginView1.RoleGroups;
    rgc.Add(rg);
    // </Snippet2>
  }

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <asp:LoginView id="LoginView1" runat="server">
        <AnonymousTemplate>
          You are not logged in.<br />
          <asp:LoginStatus id="LoginStatus1" runat="server"></asp:LoginStatus>
        </AnonymousTemplate>
        <LoggedInTemplate>
          You are logged in as
          <asp:LoginName id="LoginName1" runat="server" />. This message is not from the template.<br />
          <asp:LoginStatus id="Loginstatus2" runat="server"></asp:LoginStatus>
        </LoggedInTemplate>
      </asp:LoginView>
    </form>
  </body>
</html>
<%@ Page Language="VB"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  Private Class CustomTemplate
    Implements ITemplate

    Public Sub InstantiateIn(ByVal container As System.Web.UI.Control) _
      Implements System.Web.UI.ITemplate.InstantiateIn
      Dim ln As New LoginName
      Dim ls As New LoginStatus
      Dim lc As New Literal

      lc.Text = "<br />"
      ln.FormatString = "Welcome, {0}. This line is from the template."

      container.Controls.Add(ln)
      container.Controls.Add(lc)
      container.Controls.Add(ls)

    End Sub
  End Class

  Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

    ' <Snippet2>
    Dim rg As New RoleGroup
    rg.ContentTemplate = New CustomTemplate
    ' <Snippet3>    
    Dim RoleList(1) As String
    RoleList(0) = "users"
    ' </Snippet3>

    rg.Roles = RoleList

    Dim rgc As RoleGroupCollection = LoginView1.RoleGroups
    rgc.Add(rg)
    ' </Snippet2>
  End Sub
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <asp:LoginView id="LoginView1" runat="server">
        <AnonymousTemplate>
          You are not logged in.<br />
          <asp:LoginStatus id="LoginStatus1" runat="server"></asp:LoginStatus>
        </AnonymousTemplate>
        <LoggedInTemplate>
          You are logged in as
          <asp:LoginName id="LoginName1" runat="server" />. This message is not from the template.<br />
          <asp:LoginStatus id="Loginstatus2" runat="server"></asp:LoginStatus>
        </LoggedInTemplate>
      </asp:LoginView>
    </form>
  </body>
</html>

Açıklamalar

Web sitesi LoginView yöneticileri tarafından atanan role göre Web sitesi kullanıcılarına görüntülenen içeriği içeren bir içerik şablonu kümesi tanımlamak için denetimini kullanabilirsiniz.You can use the LoginView control to define a set of content templates that contain the content that is displayed to Web site users based on the role assigned by Web site administrators. Sınıfı, bir RoleGroup LoginView İçerik şablonunu bir rol kümesiyle ilişkilendirmek için denetim tarafından kullanılır.The RoleGroup class is used by the LoginView control to associate a content template with a set of roles.

Rol grubuna dinamik olarak bir şablon atamak için, ContentTemplate özelliğini arabirimini uygulayan bir nesneye başvuru olarak ayarlayın ITemplate .To dynamically assign a template to the role group, set the ContentTemplate property to a reference to an object that implements the ITemplate interface.

Rol yönetimini sınıfını kullanacak şekilde yapılandırmanız gerekir RoleGroup .You must configure role management to use the RoleGroup class. Daha fazla bilgi için bkz. rol yönetimini anlama.For more information, see Understanding Role Management.

Oluşturucular

RoleGroup()

RoleGroup sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the RoleGroup class.

Özellikler

ContentTemplate

Bu rol grubuyla ilişkili içerik şablonunu alır veya ayarlar.Gets or sets the content template associated with this role group.

Roles

Bu rol grubuyla ilişkili rolleri alır veya ayarlar.Gets or sets the roles associated with this role group.

Yöntemler

ContainsUser(IPrincipal)

Belirtilen kullanıcının rol grubundaki herhangi bir rolün üyesi olup olmadığını gösterir.Indicates whether the specified user is a member of any of the roles in the role group.

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Bu rol grubuyla ilişkili rollerin virgülle ayrılmış listesini döndürür.Returns a comma-separated list of the roles associated with this role group.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.