TreeView.TreeNodeCollapsed Olay

Tanım

Denetimde bir düğüm daraltıldığında gerçekleşir TreeView .Occurs when a node is collapsed in the TreeView control.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::TreeNodeEventHandler ^ TreeNodeCollapsed;
public event System.Web.UI.WebControls.TreeNodeEventHandler TreeNodeCollapsed;
member this.TreeNodeCollapsed : System.Web.UI.WebControls.TreeNodeEventHandler 
Public Custom Event TreeNodeCollapsed As TreeNodeEventHandler 

Olay Türü

TreeNodeEventHandler

Örnekler

Aşağıdaki kod örneğinde, TreeNodeCollapsed Label Kullanıcı denetimdeki bir düğümü daraltan denetimin içeriğini güncelleştirmek için olayının nasıl kullanılacağı gösterilmektedir TreeView .The following code example demonstrates how to use the TreeNodeCollapsed event to update the content of a Label control when the user collapses a node in the TreeView control.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void Node_Expand(Object sender, TreeNodeEventArgs e)
 {

  Message.Text = "You expanded the " + e.Node.Text + " node.";

 }

 void Node_Collapse(Object sender, TreeNodeEventArgs e)
 {

  Message.Text = "You collapsed the " + e.Node.Text + " node.";

 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <head runat="server">
  <title>TreeView TreeNodeExpand and TreeNodeCollapse Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeView TreeNodeExpand and TreeNodeCollapse Example</h3>
   
   <asp:TreeView id="BookTreeView"
    ExpandDepth="1"
    OnTreeNodeExpanded="Node_Expand"
    OnTreeNodeCollapsed="Node_Collapse"
    runat="server">
     
    <Nodes>
    
     <asp:TreeNode Value="Chapter 1" 
      Text="Chapter 1">
       
      <asp:TreeNode Value="Section 1"
       Text="Section 1">
        
       <asp:TreeNode Value="Paragraph 1" 
        Text="Paragraph 1">
       </asp:TreeNode>
        
      </asp:TreeNode>
      
      <asp:TreeNode Value="Section 2" 
       Text="Section 2">
      </asp:TreeNode>
      
     </asp:TreeNode>
    
    </Nodes>
    
   </asp:TreeView>
   
   <br />
   
   <asp:Label id="Message" runat="server"/>

  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub Node_Expand(ByVal sender As Object, ByVal e As TreeNodeEventArgs)

  Message.Text = "You expanded the " & e.Node.Text & " node."

 End Sub

 Sub Node_Collapse(ByVal sender As Object, ByVal e As TreeNodeEventArgs)

  Message.Text = "You collapsed the " & e.Node.Text & " node."

 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <head runat="server">
  <title>TreeView TreeNodeExpand and TreeNodeCollapse Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeView TreeNodeExpand and TreeNodeCollapse Example</h3>
   
   <asp:TreeView id="BookTreeView"
    ExpandDepth="1"
    OnTreeNodeExpanded="Node_Expand"
    OnTreeNodeCollapsed="Node_Collapse"
    runat="server">
     
    <Nodes>
    
     <asp:TreeNode Value="Chapter 1" 
      Text="Chapter 1">
       
      <asp:TreeNode Value="Section 1"
       Text="Section 1">
        
       <asp:TreeNode Value="Paragraph 1" 
        Text="Paragraph 1">
       </asp:TreeNode>
        
      </asp:TreeNode>
      
      <asp:TreeNode Value="Section 2" 
       Text="Section 2">
      </asp:TreeNode>
      
     </asp:TreeNode>
    
    </Nodes>
    
   </asp:TreeView>
   
   <br />
   
   <asp:Label id="Message" runat="server"/>

  </form>
 </body>
</html>

Açıklamalar

TreeNodeCollapsedBir düğüm denetimde daraltıldığında olay tetiklenir TreeView .The TreeNodeCollapsed event is raised when a node is collapsed in the TreeView control. Bu, bu olay meydana geldiğinde özel bir yordam gerçekleştiren bir olay işleme yöntemi sağlamanıza olanak tanır.This allows you to provide an event-handling method that performs a custom routine whenever this event occurs.

Olayların nasıl işleneceği hakkında daha fazla bilgi için bkz. olayları işleme veoluşturma.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.