ConnectionConsumerAttribute.ConnectionPointType Özellik

Tanım

Tüketici bağlantı noktasının bağlantı noktası türünü alır.Gets the connection point type of the consumer connection point.

public:
 property Type ^ ConnectionPointType { Type ^ get(); };
public Type ConnectionPointType { get; }
member this.ConnectionPointType : Type
Public ReadOnly Property ConnectionPointType As Type

Özellik Değeri

Type

TypeBağlantı noktasının türünü gösteren bir.A Type that indicates the type of the connection point.

Özel durumlar

Geçersiz bir bağlantı noktası türü (sınıftan türetilmeyen bir tane ConsumerConnectionPoint ) kullanıldı.An invalid connection point type (one that does not derive from the ConsumerConnectionPoint class) was used.

Açıklamalar

Bu özellik, Type tüketici bağlantı noktasının öğesini döndürür.This property returns the Type of the consumer connection point. , Type Öğesinden türetmelidir ConsumerConnectionPoint ve connectionPointType ConnectionConsumerAttribute bir geri çağırma yönteminde bir meta veri öğesiyle parametreyi bildirdiğinizde, standart sınıf yerine bir bağlantı noktası oluşturmak için bildirdiğiniz türün bir örneği kullanılır ConsumerConnectionPoint .The Type must derive from ConsumerConnectionPoint, and when you declare the connectionPointType parameter with a ConnectionConsumerAttribute metadata element on a callback method, an instance of the type you declare is used to create a connection point instead of the standard ConsumerConnectionPoint class.

Şunlara uygulanır