WizardStepCollection.Add(WizardStepBase) Yöntem

Tanım

Belirtilen WizardStepBase türetilmiş nesneyi koleksiyonun sonuna ekler.Appends the specified WizardStepBase-derived object to the end of the collection.

public:
 void Add(System::Web::UI::WebControls::WizardStepBase ^ wizardStep);
public void Add (System.Web.UI.WebControls.WizardStepBase wizardStep);
member this.Add : System.Web.UI.WebControls.WizardStepBase -> unit
Public Sub Add (wizardStep As WizardStepBase)

Parametreler

wizardStep
WizardStepBase

WizardStepBaseKoleksiyona eklenecek türetilmiş nesne WizardStepCollection .The WizardStepBase-derived object to append to the WizardStepCollection collection.

Özel durumlar

WizardStepBaseGeçirilen türetilmiş nesne null .The WizardStepBase-derived object passed in is null.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği programlı olarak bir denetim oluşturmayı Wizard ve Add WizardStepBase türetilmiş nesneleri koleksiyona eklemek için yöntemini kullanmayı gösterir WizardStep WizardSteps .The following code example demonstrates programmatically creating a Wizard control and using the Add method to add WizardStepBase-derived WizardStep objects to the WizardSteps collection. Örnekte, WizardSteps Wizard denetimin özelliğinin sınıfının bir örneği olduğunu unutmayın WizardStepCollection .Note that in the example, the WizardSteps property of the Wizard control is an instance of the WizardStepCollection class.

<%@ page language="C#"%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 // Programmatically create a Wizard control and dynamically
 // add WizardStep objects to it.  
 
 void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
 {
  Wizard WizardControl = new Wizard();
   
  // Create some steps for the wizard and add them
  // to the Wizard control.
  for (int i = 0; i <= 5; i++)
  {
   WizardStepBase newStep = new WizardStep();
   newStep.ID = "Step" + (i + 1).ToString();
   WizardControl.WizardSteps.Add(newStep);
  }
  
  // Display the wizard on the page.
  PlaceHolder1.Controls.Add(WizardControl);
 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>WizardSteps Example</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" runat="server">
   <h3>WizardSteps Example</h3>
   <asp:PlaceHolder id="PlaceHolder1" 
    runat="server" />
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 
 ' Programmatically create a Wizard control and dynamically
 ' add WizardStep objects to it.  
 
 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
   
  Dim WizardControl As New Wizard()
   
  ' Create some steps for the wizard and add them to 
  ' the Wizard control.
  For i As Integer = 0 To 5
   Dim newStep As WizardStepBase = New WizardStep()
   newStep.ID = "Step" + (i + 1).ToString()
   WizardControl.WizardSteps.Add(newStep)
  Next
  
  ' Display the wizard on the page.
  PlaceHolder1.Controls.Add(WizardControl)
    
 End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>WizardSteps Example</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" runat="server">
   <h3>WizardSteps Example</h3>
   <asp:PlaceHolder id="PlaceHolder1" 
    runat="server" />
  </form>
 </body>
</html>

Açıklamalar

AddYöntemi WizardStepBase -türetilmiş nesneyi koleksiyonun sonuna ekler WizardStepCollection .The Add method adds the WizardStepBase-derived object to the end of the WizardStepCollection collection. WizardStepBaseKoleksiyona belirli bir dizin konumundaki türetilmiş bir nesne eklemek için AddAt yöntemini kullanın.To add a WizardStepBase-derived object to the collection at a specific index location, use the AddAt method.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.