CalendarAutomationPeer.ISelectionProvider.IsSelectionRequired Özellik

Tanım

UI Otomasyon sağlayıcısı 'nın en az bir alt öğenin seçilmesini gerektirip gerektirmediğini belirten bir değer alır.Gets a value that specifies whether the UI Automation provider requires at least one child element to be selected.

property bool System::Windows::Automation::Provider::ISelectionProvider::IsSelectionRequired { bool get(); };
bool System.Windows.Automation.Provider.ISelectionProvider.IsSelectionRequired { get; }
member this.System.Windows.Automation.Provider.ISelectionProvider.IsSelectionRequired : bool
 ReadOnly Property IsSelectionRequired As Boolean Implements ISelectionProvider.IsSelectionRequired

Özellik Değeri

Boolean

Her durumda false.false in all cases.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca CalendarAutomationPeer örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ISelectionProvider .It can be used only when the CalendarAutomationPeer instance is cast to an ISelectionProvider interface.

Şunlara uygulanır