ContentElement.AreAnyTouchesCapturedWithin Özellik

Tanım

En az bir Touch 'un bu öğeye veya görsel ağacındaki herhangi bir alt öğeye yakalanıp yakalanmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether at least one touch is captured to this element or to any child elements in its visual tree.

public:
 property bool AreAnyTouchesCapturedWithin { bool get(); };
public bool AreAnyTouchesCapturedWithin { get; }
member this.AreAnyTouchesCapturedWithin : bool
Public ReadOnly Property AreAnyTouchesCapturedWithin As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true en az bir dokunma bu öğeye veya görsel ağacındaki herhangi bir alt öğeye yakalandıysa; Aksi takdirde, false .true if at least one touch is captured to this element or any child elements in its visual tree; otherwise, false.

Şunlara uygulanır