ContentElement.IsEnabled Özellik

Tanım

İçinde bu öğenin etkin olup olmadığını gösteren bir değer alır veya ayarlar kullanıcı arabirimi (UI)user interface (UI) .Gets or sets a value that indicates whether this element is enabled in the kullanıcı arabirimi (UI)user interface (UI).

public:
 property bool IsEnabled { bool get(); void set(bool value); };
public bool IsEnabled { get; set; }
member this.IsEnabled : bool with get, set
Public Property IsEnabled As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true öğesi etkinse; Aksi takdirde, false .true if the element is enabled; otherwise, false. Varsayılan değer: true.The default value is true.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, öğesine ayarlandığında alternatif görsel davranışı veren bir özellik ayarlayıcısı içeren bir stil oluşturur Hyperlink IsEnabled false .The following example creates a style that includes a property setter that gives an alternate visual behavior when a Hyperlink is set to IsEnabled false.

<Style.Triggers>
  <Trigger Property="Hyperlink.IsEnabled" Value="false">
    <Setter Property="Foreground" Value="Gray"/>
  </Trigger>
  <Trigger Property="Hyperlink.IsMouseOver" Value="true">
    <Setter Property = "Foreground" Value="{StaticResource BlueGreenBrush}"/>
  </Trigger>
</Style.Triggers>

Açıklamalar

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field IsEnabledProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true YokNone

Şunlara uygulanır