ContentElement.IsStylusCaptured Özellik

Tanım

Ekran kalemi 'nin bu öğeye yakalanıp yakalanmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the stylus is captured to this element.

public:
 property bool IsStylusCaptured { bool get(); };
public bool IsStylusCaptured { get; }
member this.IsStylusCaptured : bool
Public ReadOnly Property IsStylusCaptured As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true öğesinde Stilus Capture varsa; Aksi takdirde, false .true if the element has stylus capture; otherwise, false. Varsayılan değer: false.The default is false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Belirli bir ilişkide dokunmatik, fare ve Stilus girişi var.Touch, mouse, and stylus input exist in a particular relationship. Daha fazla bilgi için bkz. girişe genel bakış.For more information, see Input Overview.

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field IsStylusCapturedProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true YokNone

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.