ContentElement.IsStylusCaptureWithin Özellik

Tanım

Alt öğeler ve denetim birleştirme dahil olmak üzere ekran kalemi yakalamanın bu öğe tarafından tutulmasını ve bekletilmeyeceğini belirleyen bir değer alır.Gets a value that determines whether stylus capture is held by this element, including child elements and control compositing.

public:
 property bool IsStylusCaptureWithin { bool get(); };
public bool IsStylusCaptureWithin { get; }
member this.IsStylusCaptureWithin : bool
Public ReadOnly Property IsStylusCaptureWithin As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true Bu öğe içinde ekran kalemi yakalama tutuluyorsa; Aksi takdirde, false .true if stylus capture is held within this element; otherwise, false.

Açıklamalar

Belirli bir ilişkide dokunmatik, fare ve Stilus girişi var.Touch, mouse, and stylus input exist in a particular relationship. Daha fazla bilgi için bkz. girişe genel bakış.For more information, see Input Overview.

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field IsStylusCaptureWithinProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true YokNone

Şunlara uygulanır