ContentElement.OnMouseLeftButtonDown(MouseButtonEventArgs) Yöntem

Tanım

Bu öğede işlenmemiş bir MouseLeftButtonDown yönlendirilmiş olay oluşturulduğunda çağrılır.Invoked when an unhandled MouseLeftButtonDown routed event is raised on this element. Bu olay için sınıf işleme eklemek için bu yöntemi uygulayın.Implement this method to add class handling for this event.

protected public:
 virtual void OnMouseLeftButtonDown(System::Windows::Input::MouseButtonEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnMouseLeftButtonDown (System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e);
abstract member OnMouseLeftButtonDown : System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs -> unit
override this.OnMouseLeftButtonDown : System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnMouseLeftButtonDown (e As MouseButtonEventArgs)

Parametreler

e
MouseButtonEventArgs

MouseButtonEventArgsOlay verilerini içeren.The MouseButtonEventArgs that contains the event data. Olay verileri sol fare düğmesine basıldığını bildiriyor.The event data reports that the left mouse button was pressed.

Açıklamalar

MouseLeftButtonDownOlay bir kabarcıklanma rotası gezecek şekilde görünür, ancak aslında dolaylı bir şekilde hareket eder.The MouseLeftButtonDown event appears to travel a bubbling route but actually travels in an indirect way. Mouse.MouseDown , balonlanmış olan temeldeki olaydır ve olay rotası her biri, ContentElement doğrudan yönlendirilmiş olayı yükseltmek için aynı işlemeyi kullanır MouseLeftButtonDown .Mouse.MouseDown is the underlying event that is bubble routed, and each ContentElement along the event route uses identical handling to raise the direct routed event MouseLeftButtonDown. MouseLeftButtonDownBu öğenin amacı için olayı işlenmiş olarak işaretleyebilseniz de, işlenmiş durum olay rotası boyunca diğer öğelere işlem yapmaz.Although you can mark the MouseLeftButtonDown event as handled for purposes of this element, the handled state does not perpetuate to other elements along the event route. Ancak, genel örnek işleyicilerinin (belirtmeenlerden) çağrılmasını engellemek için olayı işlenmiş olarak işaretlemek isteyebilirsiniz handledEventsToo .However, you might want to mark the event as handled in order to prevent general instance handlers (those that did not specify handledEventsToo) from being invoked.

' Deki genel fare olayı işleme için varsayılan uygulama, ContentElement Mouse.MouseDown bunu dinler ve uygun bir yerel olaya dönüştürür.The default implementation for general mouse event handling in ContentElement listens for Mouse.MouseDown and converts it to an appropriate local event. Bu mantığı geçersiz kılmak istiyorsanız, türetilmiş bir sınıf oluşturmanız gerekir.If you want to override this logic, you must create a derived class. Türetilmiş sınıfınızın statik oluşturucusunda için alternatif bir sınıf işleyicisi kaydedin Mouse.MouseDown .In the static constructor of your derived class, register an alternative class handler for Mouse.MouseDown. Üzerine yazarak fare işleme davranışını değiştiremezsiniz ContentElement OnMouseLeftButtonDown .You cannot change the mouse handling behavior of ContentElement by overriding OnMouseLeftButtonDown.

Alternatif olarak, belirli bir fare durumu için olay işlemeyi değiştirmek üzere bu yöntemi geçersiz kılabilirsiniz.Alternatively, you can override this method in order to change event handling for a specific mouse state. Temel uygulamayı çağırmayı tercih etmeksizin senaryonuza bağlıdır.Whether you choose to call the base implementation depends on your scenario. Çağrı başarısız olması, aynı zamanda çağrılmasını bekleyen üst sınıflarda bu fare olayı için varsayılan giriş işlemeyi devre dışı bırakır OnMouseLeftButtonDown .Failing to call base disables default input handling for that mouse event on ancestor classes that also expect to invoke OnMouseLeftButtonDown. Örneğin, Button temel uygulama çağrılmadan türetilmiş sınıfınız içinden türetebilir ve geçersiz kılabilirsiniz OnMouseLeftButtonDown ; ancak, bu geçersiz kılma olayı devre dışı bırakır Click .For example, you can derive from Button and override OnMouseLeftButtonDown in your derived class without calling the base implementation; however, this override disables the Click event.

Şunlara uygulanır