ContentElement.OnStylusUp(StylusEventArgs) Yöntem

Tanım

İşlenmemiş StylusUp ekli bir olay, bu sınıftan türetilen rotadaki bir öğeye ulaştığında çağrılır.Invoked when an unhandled StylusUp attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Bu olay için sınıf işleme eklemek için bu yöntemi uygulayın.Implement this method to add class handling for this event.

protected public:
 virtual void OnStylusUp(System::Windows::Input::StylusEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnStylusUp (System.Windows.Input.StylusEventArgs e);
abstract member OnStylusUp : System.Windows.Input.StylusEventArgs -> unit
override this.OnStylusUp : System.Windows.Input.StylusEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnStylusUp (e As StylusEventArgs)

Parametreler

e
StylusEventArgs

StylusEventArgsOlay verilerini içeren.The StylusEventArgs that contains the event data.

Açıklamalar

Bu yöntemin varsayılan bir uygulamasına sahip olmadığı.This method has no default implementation. Devralmada bir ara sınıf bu yöntemi uygulayabileceğinden, uygulamanızda temel uygulamayı çağırmanız önerilir.Because an intermediate class in the inheritance might implement this method, we recommend that you call the base implementation in your implementation.

Bu yöntemin amacı, ortak dil çalışma zamanı (CLR)common language runtime (CLR) yöntemlerde olay düzenine benzer * : Bu yöntem, örnek işleyicisi yerine bir sınıf işleyicisi kurarak türetilmiş sınıflardan eşleşen olayı işleme anlamını sağlar.The purpose of this method is similar to the ortak dil çalışma zamanı (CLR)common language runtime (CLR) event pattern On* methods: this method provides the means to handle the matching event from derived classes by establishing a class handler instead of an instance handler. Bu durumda, eşleşen olay yönlendirilmiş bir olaydır.In this case the matching event is a routed event. Bir * yönlendirilmiş olay, işleyicileri çağıran öğe olmayan bir alt öğe tarafından gerçekleştirilebilmesi için, oturum açma yöntemlerinin uygulama deseninin yönlendirilmiş olaylar için farklı olması gerekir.The implementation pattern of the On* methods is different for routed events because a routed event can be raised by a child element, which is not necessarily the element that will invoke handlers. Bu nedenle, uygulamanızın olay verilerinin kaynak özelliklerini incelemesi gerekir.Therefore, your implementation needs to examine the source properties of the event data. Çoğu durumda olayı yeniden denemeyi denememelidir.It should not try to reraise the event in most cases.

Bu yöntemi geçersiz kılarak veya ile sınıf işleyicilerini kaydederek RegisterClassHandler , türetilmiş sınıfları olay ContentElement yolu üzerinde olay alındığında özel sınıf işleyici yöntemleri çağırabilir.Either by overriding this method or by registering class handlers with RegisterClassHandler, derived classes of ContentElement can call private class handler methods when the event is received along the event route. Sınıf işlemenin uygun olduğu bir senaryo olay verilerini işlemek ve yönlendirilmiş olayı işlenmiş olarak işaretlemesidir.One scenario where class handling is appropriate is to manipulate the event data and mark the routed event as handled.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.