ContentElement.ShouldSerializeInputBindings Yöntem

Tanım

Serileştirme işlemlerinin, InputBindings Bu sınıfın örneklerinde özelliğin içeriğini serileştirmesi gerekip gerekmediğini döndürür.Returns whether serialization processes should serialize the contents of the InputBindings property on instances of this class.

public:
 bool ShouldSerializeInputBindings();
public bool ShouldSerializeInputBindings ();
member this.ShouldSerializeInputBindings : unit -> bool
Public Function ShouldSerializeInputBindings () As Boolean

Döndürülenler

Boolean

trueInputBindingsözellik değeri serileştirilmelidir; Aksi takdirde, false .true if the InputBindings property value should be serialized; otherwise, false.

Açıklamalar

true InputBindings Yerel olarak ayarlandıysa bu döndürülür.This will return true if InputBindings is locally set.

Bu ShouldSerialize Yöntem, InputBindings özelliğin basit bir varsayılan değeri olmadığından sağlanır.This ShouldSerialize method is provided because the InputBindings property does not have a simple default value. Bu yöntem, özelliğin varsayılan değerinden değiştirilip değiştirilmediğini belirtir.This method indicates whether the property has changed from its default value. Genellikle bu yöntemi, bir tasarımcı geliştirmekte veya kendi denetiinkini dahil etmeniz durumunda çağırılır UIElement .You typically invoke this method if you are either developing a designer or developing your own control incorporating a UIElement.

Daha fazla bilgi için bkz. ShouldSerialize ve Reset yöntemleri Ile varsayılan değerleri tanımlama.For more information, see Defining Default Values with the ShouldSerialize and Reset Methods.

Şunlara uygulanır