Calendar.SelectionModeChanged Olay

Tanım

Değişiklikler olduğunda gerçekleşir SelectionMode .Occurs when the SelectionMode changes.

public:
 event EventHandler<EventArgs ^> ^ SelectionModeChanged;
public event EventHandler<EventArgs> SelectionModeChanged;
member this.SelectionModeChanged : EventHandler<EventArgs> 
Public Custom Event SelectionModeChanged As EventHandler(Of EventArgs) 
Public Event SelectionModeChanged As EventHandler(Of EventArgs) 

Olay Türü

EventHandler<EventArgs>

Şunlara uygulanır