ContentControl.Content ContentControl.Content ContentControl.Content ContentControl.Content Property

Tanım

Alır veya ayarlar içeriğini bir ContentControl.Gets or sets the content of a ContentControl.

public:
 property System::Object ^ Content { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public object Content { get; set; }
member this.Content : obj with get, set
Public Property Content As Object

Özellik Değeri

Denetimin içeriği içeren bir nesne.An object that contains the control's content. Varsayılan değer null şeklindedir.The default value is null.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte, dört oluşturulacağı gösterilmektedir Button ile denetimleri Content aşağıdakilerden birine ayarlayın:The following example demonstrates how to create four Button controls with Content set to one of the following:

Not

Ancak Extensible Application Markup Language (XAML)Extensible Application Markup Language (XAML) örneğinin sürümü kullanması <Button.Content> her düğme içeriğini etrafında etiketleri, bu gerekli değildir.Although the Extensible Application Markup Language (XAML)Extensible Application Markup Language (XAML) version of the example could use the <Button.Content> tags around the content of each button, it is not necessary. Daha fazla bilgi için XAML genel bakış (WPF).For more information, see XAML Overview (WPF).

<!--Create a Button with a string as its content.-->
<Button>This is string content of a Button</Button>

<!--Create a Button with a DateTime object as its content.-->
<Button xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=mscorlib">
  <sys:DateTime>2004/3/4 13:6:55</sys:DateTime>
</Button>

<!--Create a Button with a single UIElement as its content.-->
<Button>
  <Rectangle Height="40" Width="40" Fill="Blue"/>
</Button>

<!--Create a Button with a panel that contains multiple objects 
as its content.-->
<Button>
  <StackPanel>
    <Ellipse Height="40" Width="40" Fill="Blue"/>
    <TextBlock TextAlignment="Center">Button</TextBlock>
  </StackPanel>
</Button>
// Create a Button with a string as its content.
Button stringContent = new Button();
stringContent.Content = "This is string content of a Button";

// Create a Button with a DateTime object as its content.
Button objectContent = new Button();
DateTime dateTime1 = new DateTime(2004, 3, 4, 13, 6, 55);

objectContent.Content = dateTime1;

// Create a Button with a single UIElement as its content.
Button uiElementContent = new Button();

Rectangle rect1 = new Rectangle();
rect1.Width = 40;
rect1.Height = 40;
rect1.Fill = Brushes.Blue;
uiElementContent.Content = rect1;

// Create a Button with a panel that contains multiple objects 
// as its content.
Button panelContent = new Button();
StackPanel stackPanel1 = new StackPanel();
Ellipse ellipse1 = new Ellipse();
TextBlock textBlock1 = new TextBlock();

ellipse1.Width = 40;
ellipse1.Height = 40;
ellipse1.Fill = Brushes.Blue;

textBlock1.TextAlignment = TextAlignment.Center;
textBlock1.Text = "Button";

stackPanel1.Children.Add(ellipse1);
stackPanel1.Children.Add(textBlock1);

panelContent.Content = stackPanel1;
' Add a string to a button.
Dim stringContent As New Button()
stringContent.Content = "This is string content of a Button"

' Add a DateTime object to a button.
Dim objectContent As New Button()
Dim dateTime1 As New DateTime(2004, 3, 4, 13, 6, 55)

objectContent.Content = dateTime1

' Add a single UIElement to a button.
Dim uiElementContent As New Button()

Dim rect1 As New Rectangle()
rect1.Width = 40
rect1.Height = 40
rect1.Fill = Brushes.Blue
uiElementContent.Content = rect1

' Add a panel that contains multpile objects to a button.
Dim panelContent As New Button()
Dim stackPanel1 As New StackPanel()
Dim ellipse1 As New Ellipse()
Dim textBlock1 As New TextBlock()

ellipse1.Width = 40
ellipse1.Height = 40
ellipse1.Fill = Brushes.Blue

textBlock1.TextAlignment = TextAlignment.Center
textBlock1.Text = "Button"

stackPanel1.Children.Add(ellipse1)
stackPanel1.Children.Add(textBlock1)

panelContent.Content = stackPanel1

Aşağıdaki resimde önceki örnekte oluşturulan dört düğme gösterilmektedir.The following illustration shows the four buttons created in the previous example.

Dört düğmeFour buttons

Açıklamalar

Çünkü Content özelliği türüdür Object, ne, koyabilirsiniz kısıtlamalar vardır bir ContentControl.Because the Content property is of type Object, there are no restrictions on what you can put in a ContentControl. Content Tarafından görüntülenen bir ContentPresenter, içinde ControlTemplate , ContentControl.The Content is displayed by a ContentPresenter, which is in the ControlTemplate of the ContentControl. Her ContentControl yazın WPFWPF sahip bir ContentPresenter varsayılan ControlTemplate.Every ContentControl type in WPFWPF has a ContentPresenter in its default ControlTemplate. Nasıl hakkında daha fazla bilgi için ContentPresenter görüntüler Content, bkz: ContentPresenter.For more information about how the ContentPresenter displays Content, see ContentPresenter.

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanIdentifier field ContentProperty
Meta veri özelliklerini ayarlamak trueMetadata properties set to true Yok.None

XAML Öznitelik KullanımıXAML Attribute Usage

<object Content="content"/>  

XAML Özellik Öğesi KullanımıXAML Property Element Usage

<object> content</object>  

XAML DeğerleriXAML Values

Content
Metin veya tek bir nesne.Text or a single object.

Şunlara uygulanır