Control.IsTabStop Özellik

Tanım

Sekme gezintisine bir denetimin dahil edilip edilmeyeceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that indicates whether a control is included in tab navigation.

public:
 property bool IsTabStop { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public bool IsTabStop { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.IsTabStop : bool with get, set
Public Property IsTabStop As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true Denetim sekme gezintisine dahil ise; Aksi takdirde, false .true if the control is included in tab navigation; otherwise, false. Varsayılan değer: true.The default is true.

Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, özelliğinin nasıl ayarlanacağını IsTabStop ve sekme gezintisine bir denetimin dahil edilip edilmeyeceğini nasıl test edileceğini gösterir.The following example shows how to set the IsTabStop property and how to test whether a control is included in tab navigation.

<Button Name="btn13" IsTabStop="true" Click="IsTabStop">
 IsTabStop
</Button>
void IsTabStop(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  if (btn13.IsTabStop == true)
  {
    btn13.Content = "Control is a tab stop.";
  }
}
Private Sub IsTabStop(ByVal Sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs)

  If (btn13.IsTabStop = True) Then
    btn13.Content = "Control is a tab stop."
  End If

End Sub

Açıklamalar

IsTabStopİse false , denetim sekme gezintiden çıkarılır.If IsTabStop is false, the control is excluded from tab navigation.

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field IsTabStopProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true YokNone

Şunlara uygulanır