DatePicker.SelectedDate Özellik

Tanım

Şu anda seçili olan tarihi alır veya ayarlar.Gets or sets the currently selected date.

public:
 property Nullable<DateTime> SelectedDate { Nullable<DateTime> get(); void set(Nullable<DateTime> value); };
public DateTime? SelectedDate { get; set; }
member this.SelectedDate : Nullable<DateTime> with get, set
Public Property SelectedDate As Nullable(Of DateTime)

Özellik Değeri

Nullable<DateTime>

Şu anda seçili olan tarih.The date currently selected. Varsayılan değer: null.The default is null.

Özel durumlar

Belirtilen tarih ve tarafından tanımlanan aralıkta değil DisplayDateStart DisplayDateEnd veya belirtilen tarih BlackoutDates koleksiyonda.The specified date is not in the range defined by DisplayDateStart and DisplayDateEnd, or the specified date is in the BlackoutDates collection.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, DatePicker 10 ağustos 2009 tarihine sahip bir oluşturur.The following example creates a DatePicker that has the date August 10, 2009 selected. Örnek ayrıca DatePicker.Text özelliği bir öğesine bağlar TextBlock .The example also binds the DatePicker.Text property to a TextBlock.

<StackPanel>
 <DatePicker Name="datePicker"
       SelectedDate="8/10/09"
       SelectedDateFormat="Long"/>

 <TextBlock Text="{Binding ElementName=datePicker, Path=Text}"/>
</StackPanel>

Açıklamalar

Bu özellik öğesinin ' i etkiler Calendar DatePicker .This property affects the Calendar of the DatePicker. Daha fazla bilgi için bkz Calendar.SelectedDate . özelliği.For more information, see the Calendar.SelectedDate property.

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field SelectedDateProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true BindsTwoWayByDefault

XAML Öznitelik KullanımıXAML Attribute Usage

<DatePicker SelectedDate="dateTimeString"/> 

XAML DeğerleriXAML Values

BiçimlendirilmişdateTimeString
DATETIME XAML sözdizimi konusunda listelenen biçimlerden birindeki bir tarih.A date that is in one of the formats that are listed in the DateTime XAML Syntax topic.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.