Grid.ShowGridLines Özellik

Tanım

Kılavuz çizgilerinin bu içinde görünür olup olmadığını gösteren bir değer alır veya ayarlar Grid .Gets or sets a value that indicates whether grid lines are visible within this Grid.

public:
 property bool ShowGridLines { bool get(); void set(bool value); };
public bool ShowGridLines { get; set; }
member this.ShowGridLines : bool with get, set
Public Property ShowGridLines As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true ızgara çizgileri görünür durumdaysa; Aksi takdirde, false .true if grid lines are visible; otherwise, false. Varsayılan değer: false.The default value is false.

Açıklamalar

Izgara çizgilerinin etkinleştirilmesi, içindeki tüm öğelerin çevresinde noktalı çizgiler oluşturur Grid .Enabling grid lines creates dotted lines around all the elements within a Grid. Yalnızca noktalı çizgiler kullanılabilir çünkü bu özellik, düzen sorunlarını ayıklamak için bir tasarım aracı olarak tasarlanmıştır ve üretim kalitesi kodunda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.Only dotted lines are available because this property is intended as a design tool to debug layout problems and is not intended for use in production quality code. İçindeki satırları isterseniz, Grid içindeki öğelerin Grid kenarlıkları vardır.If you want lines inside a Grid, style the elements within the Grid to have borders.

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field ShowGridLinesProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true YokNone

Şunlara uygulanır