ItemCollection.GetItemAt(Int32) Yöntem

Tanım

Bu görünümdeki belirtilen sıfır tabanlı dizindeki öğeyi döndürür.Returns the item at the specified zero-based index in this view.

public:
 override System::Object ^ GetItemAt(int index);
public override object GetItemAt (int index);
override this.GetItemAt : int -> obj
Public Overrides Function GetItemAt (index As Integer) As Object

Parametreler

index
Int32

Öğenin bulunduğu sıfır tabanlı dizin.The zero-based index at which the item is located.

Döndürülenler

Object

Bu görünümdeki belirtilen sıfır tabanlı dizindeki öğe.The item at the specified zero-based index in this view.

Özel durumlar

index Aralık dışında.index is out of range.

Koleksiyon başlatılmamış veya bağlama ItemsSource bir null değer sağladı.The collection is uninitialized or the binding on ItemsSource supplied a null value.

Açıklamalar

Bu yöntem, veya özelliğini kullanarak görünümde ayarlanan sıralama, filtreleme veya gruplandırma ölçütlerine sahip dizini değerlendirir SortDescriptions Filter .This method evaluates the index with any sorting, filtering, or grouping criteria that are set on the view using the SortDescriptions or Filter property.

Şunlara uygulanır