ItemCollection.IEditableCollectionView.CurrentEditItem Özellik

Tanım

Düzenlenmekte olan koleksiyondaki öğeyi alır.Gets the item in the collection that is being edited.

property System::Object ^ System::ComponentModel::IEditableCollectionView::CurrentEditItem { System::Object ^ get(); };
object System.ComponentModel.IEditableCollectionView.CurrentEditItem { get; }
member this.System.ComponentModel.IEditableCollectionView.CurrentEditItem : obj
 ReadOnly Property CurrentEditItem As Object Implements IEditableCollectionView.CurrentEditItem

Özellik Değeri

Object

İse düzenlenmekte olan koleksiyonda bulunan öğe IsEditingItem true ; Aksi durumda, null .The item in the collection that is being edited if IsEditingItem is true; otherwise, null.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ItemCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IEditableCollectionView .It can be used only when the ItemCollection instance is cast to an IEditableCollectionView interface.

Şunlara uygulanır