MenuItem.IsCheckable Özellik

Tanım

Bir değerin denetlenebileceğini gösteren bir değer alır MenuItem .Gets a value that indicates whether a MenuItem can be checked.

public:
 property bool IsCheckable { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public bool IsCheckable { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.IsCheckable : bool with get, set
Public Property IsCheckable As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true menü öğesi denetlenebiliyorsanız; Aksi takdirde, false .true if the menu item can be checked; otherwise, false. Varsayılan değer: false.The default is false.

Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, MenuItem bir Kullanıcı bu kullanıcılara tıkladığında denetlenecek denetimlerin nasıl yapılacağını gösterir.The following example shows how to make MenuItem controls that are checked when a user clicks them.

<MenuItem Header="_New" IsCheckable="true"/>

Açıklamalar

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field IsCheckableProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true YokNone

Şunlara uygulanır