Panel.Children Panel.Children Panel.Children Panel.Children Property

Tanım

Alır bir UIElementCollection bunun alt öğelerini Panel.Gets a UIElementCollection of child elements of this Panel.

public:
 property System::Windows::Controls::UIElementCollection ^ Children { System::Windows::Controls::UIElementCollection ^ get(); };
public System.Windows.Controls.UIElementCollection Children { get; }
member this.Children : System.Windows.Controls.UIElementCollection
Public ReadOnly Property Children As UIElementCollection

Özellik Değeri

Örnekler

Aşağıdaki kod örneğinde nasıl kullanılacağını gösterir Children özelliği eklemek için bir UIElement alt bir Panel öğesi.The following code example demonstrates how to use the Children property to add a UIElement child to a Panel element.

StackPanel myStackPanel = new StackPanel();
Button myButton = new Button();
myButton.Content = "Press me";
myStackPanel.Children.Add(myButton);
Dim myStackPanel As New StackPanel()
Dim myButton As New Button()
myButton.Content = "Press me"
myStackPanel.Children.Add(myButton)

Açıklamalar

Children Koleksiyonunu bir Panel öğesi yalnızca oluşabilir UIElement nesneleri.The Children collection of a Panel element can only consist of UIElement objects. Ekleme bir UIElement alt bir Panel dolaylı olarak kendisine ekler UIElementCollection için Panel öğesi.Adding a UIElement child to a Panel implicitly adds it to the UIElementCollection for the Panel element.

Bu koleksiyonu kullanmayın ile türetilmiş Panel sınıfları; kullanım InternalChildren koleksiyonu yerine.Do not use this collection with derived Panel classes; use the InternalChildren collection instead.

Bu özellik döndürür null varsa Panel ilişkili veriler.This property returns null if the Panel is data bound.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.