PasswordBox.IsSelectionActive Özellik

Tanım

PasswordBox' Nin odağa ve seçili metne sahip olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the PasswordBox has focus and selected text.

public:
 property bool IsSelectionActive { bool get(); };
public bool IsSelectionActive { get; }
member this.IsSelectionActive : bool
Public ReadOnly Property IsSelectionActive As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

trueEğer, PasswordBox odağa sahipse ve metin içeriyorsa, yoksa false .true if the PasswordBox has focus and selected text; otherwise, false.

Kayıtlı varsayılan değer false .The registered default is false. Değeri neyin etkileyebilecek hakkında daha fazla bilgi için bkz. bağımlılık özelliği değer önceliği.For more information about what can influence the value, see Dependency Property Value Precedence.

Açıklamalar

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field IsSelectionActiveProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandıtrueMetadata properties set to true YokNone

Şunlara uygulanır