RibbonComboBox.SelectionBoxItemTemplateSelector Özellik

Tanım

Öğesini göstermek için kullanılan bir seçmek için özel mantığı alır veya ayarlar DataTemplate SelectionBoxItem .Gets or sets the custom logic for selecting a DataTemplate that is used to display the SelectionBoxItem.

public:
 property System::Windows::Controls::DataTemplateSelector ^ SelectionBoxItemTemplateSelector { System::Windows::Controls::DataTemplateSelector ^ get(); };
public System.Windows.Controls.DataTemplateSelector SelectionBoxItemTemplateSelector { get; }
member this.SelectionBoxItemTemplateSelector : System.Windows.Controls.DataTemplateSelector
Public ReadOnly Property SelectionBoxItemTemplateSelector As DataTemplateSelector

Özellik Değeri

DataTemplateSelector

DataTemplateSelectorLogic sağlayan ve döndüren özel bir nesne DataTemplate .A custom DataTemplateSelector object that provides logic and returns a DataTemplate. Kayıtlı varsayılan değer null .The registered default is null. Değeri neyin etkileyebilecek hakkında daha fazla bilgi için bkz. bağımlılık özelliği değer önceliği.For more information about what can influence the value, see Dependency Property Value Precedence.

Açıklamalar

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field SelectionBoxItemTemplateSelectorProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true YokNone

Şunlara uygulanır