RibbonGalleryItem.OnSelected(RoutedEventArgs) Yöntem

Tanım

SelectedYönlendirilmiş olayı başlatır.Raises the Selected routed event.

protected public:
 virtual void OnSelected(System::Windows::RoutedEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnSelected (System.Windows.RoutedEventArgs e);
abstract member OnSelected : System.Windows.RoutedEventArgs -> unit
override this.OnSelected : System.Windows.RoutedEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnSelected (e As RoutedEventArgs)

Parametreler

e
RoutedEventArgs

Olay verileri.The event data.

Açıklamalar

IsSelectedÖzelliği olarak değiştiğinde bu yöntem çağrılır true .This method is called when IsSelected property changes to true.

Şunlara uygulanır