TextChangedEventArgs Sınıf

Tanım

TextChanged olayı için veriler sağlar.Provides data for the TextChanged event.

public ref class TextChangedEventArgs : System::Windows::RoutedEventArgs
public class TextChangedEventArgs : System.Windows.RoutedEventArgs
type TextChangedEventArgs = class
  inherit RoutedEventArgs
Public Class TextChangedEventArgs
Inherits RoutedEventArgs
Devralma
TextChangedEventArgs

Örnekler

Aşağıdaki örnek, metnin kaç kez TextBox değişdiğini gösterir.The following example displays the number of times the text in a TextBox changes. Örnek için XAML kodu aşağıda verilmiştir.Below is the XAML code for the example.

<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"  
 x:Class="SDKSample.DetectChangedTextExample"
 Title="DetectChangedText">
 <StackPanel>
  <TextBox
   Name="tbCountingChanges"  
   TextChanged="textChangedEventHandler"
   TextWrapping="Wrap">
   Here is the initial text in the textbox. Each time the contents of this box is changed, a change counter will
   be incremented and displayed in the TextBox below. Note that the TextChanged event is called when the TextBox
   control is initially populated with text, so the changes counter starts of at 1.
  </TextBox>
  <TextBox Name="tbCounterText">0</TextBox>
  
 </StackPanel> 
</Page>

Örnek için arka plan kodu aşağıda verilmiştir.Below is the code behind for the example.

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;

namespace SDKSample
{
 
  public partial class DetectChangedTextExample : Page
  {

    // This is a counter for the number of times the TextChanged fires
    // for the tbCountingChanges TextBox.
    private int uiChanges = 0;

    // Event handler for TextChanged Event.
    private void textChangedEventHandler(object sender, TextChangedEventArgs args)
    {

      uiChanges++;
      if (tbCounterText != null)
      {
        tbCounterText.Text = uiChanges.ToString();
      }
    }
  }
}

Namespace SDKSample

  Partial Public Class DetectChangedTextExample
    Inherits Page

    ' This is a counter for the number of times the TextChanged fires
    ' for the tbCountingChanges TextBox.
    Private uiChanges As Integer = 0

    ' Event handler for TextChanged Event.
    Private Sub textChangedEventHandler(ByVal sender As Object,
                      ByVal args As TextChangedEventArgs)

      uiChanges += 1
      If tbCounterText IsNot Nothing Then
        tbCounterText.Text = uiChanges.ToString()
      End If

    End Sub
  End Class
End Namespace

Oluşturucular

TextChangedEventArgs(RoutedEvent, UndoAction)

TextChangedEventArgsBelirtilen olay kimliği ve geri alma eylemini kullanarak sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the TextChangedEventArgs class, using the specified event ID and undo action.

TextChangedEventArgs(RoutedEvent, UndoAction, ICollection<TextChange>)

TextChangedEventArgsBelirtilen olay kimliği, geri alma eylemi ve metin değişikliklerini kullanarak sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the TextChangedEventArgs class, using the specified event ID, undo action, and text changes.

Özellikler

Changes

Oluşan değişiklikler hakkında bilgi içeren nesnelerin bir koleksiyonunu alır.Gets a collection of objects that contains information about the changes that occurred.

Handled

Rota ilerledikçe yönlendirilmiş bir olay için olay işlemenin mevcut durumunu gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that indicates the present state of the event handling for a routed event as it travels the route.

(Devralındığı yer: RoutedEventArgs)
OriginalSource

SourceBir üst sınıf tarafından olası ayarlamadan önce, saf isabet testi tarafından belirlenen özgün raporlama kaynağını alır.Gets the original reporting source as determined by pure hit testing, before any possible Source adjustment by a parent class.

(Devralındığı yer: RoutedEventArgs)
RoutedEvent

RoutedEventBu örnekle ilişkili olan öğesini alır veya ayarlar RoutedEventArgs .Gets or sets the RoutedEvent associated with this RoutedEventArgs instance.

(Devralındığı yer: RoutedEventArgs)
Source

Olayı oluşturan nesnenin başvurusunu alır veya ayarlar.Gets or sets a reference to the object that raised the event.

(Devralındığı yer: RoutedEventArgs)
UndoAction

Geri alma yığınının bu metin değişikliğinden nasıl neden olduğunu veya etkilendiğini alır.Gets how the undo stack is caused or affected by this text change.

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
InvokeEventHandler(Delegate, Object)

Olay için tür açısından güvenli temsilciyi çağırmak üzere uygun tür atama gerçekleştirir TextChangedEventHandler TextChanged .Performs the proper type casting to call the type-safe TextChangedEventHandler delegate for the TextChanged event.

MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
OnSetSource(Object)

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, bir örnek özelliğinin değeri değiştiğinde bir bildirim geri çağırma giriş noktası sağlar Source .When overridden in a derived class, provides a notification callback entry point whenever the value of the Source property of an instance changes.

(Devralındığı yer: RoutedEventArgs)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)

Şunlara uygulanır