UIElementCollection.IsSynchronized Özellik

Tanım

ICollectionArabirime erişimin eşitlenip eşitlenmediğini (iş parçacığı açısından güvenli) gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether access to the ICollection interface is synchronized (thread-safe).

public:
 virtual property bool IsSynchronized { bool get(); };
public virtual bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true koleksiyona erişim eşitlenirse; Aksi takdirde, false .true if access to the collection is synchronized; otherwise, false.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.