UIElementCollection.Item[Int32] Özellik

Tanım

UIElementÖğesinin sıfır tabanlı dizin konumunda depolanan öğesini alır veya ayarlar UIElementCollection .Gets or sets the UIElement stored at the zero-based index position of the UIElementCollection.

public:
 virtual property System::Windows::UIElement ^ default[int] { System::Windows::UIElement ^ get(int index); void set(int index, System::Windows::UIElement ^ value); };
public virtual System.Windows.UIElement this[int index] { get; set; }
member this.Item(int) : System.Windows.UIElement with get, set
Default Public Overridable Property Item(index As Integer) As UIElement

Parametreler

index
Int32

Öğesinin dizin konumu UIElement .The index position of the UIElement.

Özellik Değeri

UIElement

UIElementBelirtilen index konumda bir.A UIElement at the specified index position.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, Item[] belirtilen dizin konumundaki alt öğeyi tanımlamak için özelliğini kullanır.The following example uses the Item[] property to identify the child element at a specified index position.

void GetItem(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    TextBlock txt2 = new TextBlock();
    sp1.Children.Add(txt2);
    txt2.Text = "UIElement at Index position [0] is " + sp1.Children[0].ToString();
}

Şunlara uygulanır