UIElementCollection.IList.Insert(Int32, Object) Yöntem

Tanım

Bu tür veya üye altyapıyı destekler Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) ve doğrudan kodunuzdan kullanılmaya yönelik değildir.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code. Bu üyenin açıklaması için bkz Insert(Int32, Object) ..For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object value);
abstract member System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
Sub Insert (index As Integer, value As Object) Implements IList.Insert

Parametreler

index
Int32

value eklenecek sıfır tabanlı dizin.The zero-based index at which value should be inserted.

value
Object

Listeye eklenecek nesne.The object to insert to the list.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.