UIElementCollection.IList.IsFixedSize Özellik

Tanım

Bu tür veya üye altyapıyı destekler Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) ve doğrudan kodunuzdan kullanılmaya yönelik değildir.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code. Bu üyenin açıklaması için bkz IsFixedSize ..For a description of this member, see IsFixedSize.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
member this.System.Collections.IList.IsFixedSize : bool
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Özellik Değeri

Boolean

true listede sabit bir boyut varsa; Aksi takdirde, false .true if the list has a fixed size; otherwise, false.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır