BindingGroup.NotifyOnValidationError Özellik

Tanım

ErrorDeğişikliğin durumu değiştiğinde olayın oluşup oluşmadığını alır veya ayarlar ValidationRule .Gets or sets whether the Error event occurs when the state of a ValidationRule changes.

public:
 property bool NotifyOnValidationError { bool get(); void set(bool value); };
public bool NotifyOnValidationError { get; set; }
member this.NotifyOnValidationError : bool with get, set
Public Property NotifyOnValidationError As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

trueErrorolay bir değişikliğin durumu olduğunda meydana gelirse ValidationRule , aksi durumda false .true if the Error event occurs when the state of a ValidationRule changes; otherwise, false. Varsayılan değer: false.The default is false.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, bir BindingGroup , NotifyOnValidationError true başarısız olduğunda uygulamanın olayı işleyebilmesi için bir ve kümesi oluşturur Validation.Error ValidationRule .The following example creates a BindingGroup and sets NotifyOnValidationError to true so that the application can handle the Validation.Error event when a ValidationRule fails.

<StackPanel.BindingGroup>
 <BindingGroup NotifyOnValidationError="True">
  <BindingGroup.ValidationRules>
   <src:ValidateDateAndPrice ValidationStep="ConvertedProposedValue" />
  </BindingGroup.ValidationRules>
 </BindingGroup>
</StackPanel.BindingGroup>

Aşağıdaki örnek Validation.Error olayı işler.The following example handles the Validation.Error event.

// This event occurs when a ValidationRule in the BindingGroup
// or in a Binding fails.
private void ItemError(object sender, ValidationErrorEventArgs e)
{
  if (e.Action == ValidationErrorEventAction.Added)
  {
    MessageBox.Show(e.Error.ErrorContent.ToString());
  }
}
' This event occurs when a ValidationRule in the BindingGroup
' or in a Binding fails.
Private Sub ItemError(ByVal sender As Object, ByVal e As ValidationErrorEventArgs)
  If e.Action = ValidationErrorEventAction.Added Then
    MessageBox.Show(e.Error.ErrorContent.ToString())

  End If
End Sub

Açıklamalar

Validation.ErrorEkli olay, öğesine sahip olan öğesinde gerçekleşir BindingGroup .The Validation.Error attached event occurs on the element that has the BindingGroup.

Şunlara uygulanır