XmlDataProvider.XmlNamespaceManager Özellik

Tanım

XmlNamespaceManagerSorguları çalıştırmak için kullanılan öğesini alır veya ayarlar XPath .Gets or sets the XmlNamespaceManager used to run XPath queries.

public:
 property System::Xml::XmlNamespaceManager ^ XmlNamespaceManager { System::Xml::XmlNamespaceManager ^ get(); void set(System::Xml::XmlNamespaceManager ^ value); };
public System.Xml.XmlNamespaceManager XmlNamespaceManager { get; set; }
member this.XmlNamespaceManager : System.Xml.XmlNamespaceManager with get, set
Public Property XmlNamespaceManager As XmlNamespaceManager

Özellik Değeri

XmlNamespaceManager

XmlNamespaceManagerSorguları çalıştırmak için kullanılır XPath .The XmlNamespaceManager used to run XPath queries. Varsayılan değer: null.The default value is null.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte, bu özelliğin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.The following example demonstrates how to use this property.

<StackPanel.Resources>
 <XmlNamespaceMappingCollection x:Key="mapping">
  <XmlNamespaceMapping Uri="http://purl.org/dc/elements/1.1/" Prefix="dc" />
 </XmlNamespaceMappingCollection>

 <XmlDataProvider Source="http://msdn.microsoft.com/subscriptions/rss.xml"
          XmlNamespaceManager="{StaticResource mapping}"
          XPath="rss/channel/item" x:Key="provider"/>

 <DataTemplate x:Key="dataTemplate">
  <Border BorderThickness="1" BorderBrush="Gray">
   <Grid Width="600" Height="50">
    <Grid.RowDefinitions>
     <RowDefinition Height="25"/>
     <RowDefinition Height="25"/>
    </Grid.RowDefinitions>
    <TextBlock Grid.Row="0" Text="{Binding XPath=title}" />
    <TextBlock Grid.Row="1" Text="{Binding XPath=dc:date}" />
   </Grid>
  </Border>
 </DataTemplate>
</StackPanel.Resources>

<ListBox
 Width="600"
 Height="600"
 Background="Honeydew"
 ItemsSource="{Binding Source={StaticResource provider}}"
 ItemTemplate="{StaticResource dataTemplate}"/>

Açıklamalar

Aşağıdaki özelliklerin ayarlanması bu nesnenin yenilenmesini örtülü olarak neden olur XmlDataProvider : Source , Document , XmlNamespaceManager ve XPath .Setting the following properties will implicitly cause this XmlDataProvider object to refresh: Source, Document, XmlNamespaceManager, and XPath. Birden çok yenileme-neden özelliklerine değişiklik yaparken, kullanılması DeferRefresh önerilir.When changing multiple refresh-causing properties, the use of DeferRefresh is recommended.

XAML Öznitelik KullanımıXAML Attribute Usage

<object XmlNamespaceManager="mappingCollection"/> 

XAML DeğerleriXAML Values

mappingCollectionmappingCollection
Bir XmlNamespaceMappingCollection .An XmlNamespaceMappingCollection. Bir öğesine başvurmak için XmlNamespaceMappingCollection , biçimlendirme UZANTıLARı ve WPF XAMLkullanın.To refer to a XmlNamespaceMappingCollection, use the Markup Extensions and WPF XAML.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.