DependencyObject.IsSealed Özellik

Tanım

Bu örneğin şu anda kapalı olup olmadığını gösteren bir değer alır (salt okunurdur).Gets a value that indicates whether this instance is currently sealed (read-only).

public:
 property bool IsSealed { bool get(); };
public bool IsSealed { get; }
member this.IsSealed : bool
Public ReadOnly Property IsSealed As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true Bu örnek mühürlü ise; Aksi takdirde, false .true if this instance is sealed; otherwise, false.

Açıklamalar

Bu değer dahili olarak ayarlanır.This value is set internally.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.