DependencyObject.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) Method

Definition

Bu DependencyObject herhangi bir bağımlılık özelliğinin etkin değeri güncelleştirildiğinde çağrılır.Invoked whenever the effective value of any dependency property on this DependencyObject has been updated. Değiştirilen belirli bağımlılık özelliği olay verilerinde raporlanır.The specific dependency property that changed is reported in the event data.

protected:
 virtual void OnPropertyChanged(System::Windows::DependencyPropertyChangedEventArgs e);
protected virtual void OnPropertyChanged (System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs e);
abstract member OnPropertyChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs -> unit
override this.OnPropertyChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnPropertyChanged (e As DependencyPropertyChangedEventArgs)

Parameters

e
DependencyPropertyChangedEventArgs

İlgilendiğiniz bağımlılık özelliği tanımlayıcısını, türün özellik meta verilerini ve eski ve yeni değerleri içerecek olay verileri.Event data that will contain the dependency property identifier of interest, the property metadata for the type, and old and new values.

Remarks

Bu yöntem, genel olarak tek tek özellik değişikliklerini algılamaya veya özelliklerin büyük/küçük bir dönem içinde yük doğrulamalarını gerçekleştirmeye yönelik değildir.This method is not intended to generally detect individual property changes or perform invalidations of properties on a per-case basis. OnPropertyChanged, bazı bilgiler, özelliklerin geniş sınıflandırmalarıyla ilgili olarak tanınıyorsa, genel ınvalidation deseninin değişikliklerine yöneliktir.OnPropertyChanged is instead intended for modifications of the general invalidation pattern, if certain information is known about wide classifications of properties. Örneğin, bir Freezable değişiklikler Freezabledeğer türlerinde değişiklikler olabilir veya değişikliklerin diğer Freezable başvurularda olduğu alt özellikler olabilir.For example, changes in a Freezable might be changes in the value types of the Freezable, or might be subproperties, where the changes are within other Freezable references. Freezable geçersiz kılma OnPropertyChanged uygulanması, özelliklerin alt özellikler olup olmadığını ve her iki durumda da uygun temel sınıf mantığını sağlar.The Freezable override implementation of OnPropertyChanged uses internal information to determine whether the properties are subproperties, and provides appropriate base class logic for either case.

OnPropertyChanged, bir nesnenin ömrü boyunca çok sayıda çağrılabilir.OnPropertyChanged is potentially invoked many times during the life of an object. Bu nedenle, belirli özelliklerin meta verilerini geçersiz kılarsınız ve sonra bağımsız özellikler için CoerceValueCallback ya da PropertyChangedCallback işlevleri iliştirebilirsiniz, genel özellik sistemi için daha iyi performans elde edebilirsiniz.Therefore, you can achieve better performance for the overall property system if you override the metadata of specific properties and then attach CoerceValueCallback or PropertyChangedCallback functions for individual properties. Ancak, bir DependencyObject değer ile ilişkili önemli bir bağımlılık özelliği içeriyorsa veya özellik geçersiz kılma işlemleri için yeniden çalıştırılması gereken işleme davranışı gibi mantık içeriyorsa, bu yöntemi kullanabilirsiniz.However, you would use this method if a DependencyObject includes a significant number of value-interrelated dependency properties, or if it includes logic such as rendering behavior that must be rerun for several related cases of property invalidations.

Notes to Inheritors

Her zaman temel uygulamayı çağırın.Always call the base implementation. Bunun başarısız olması, WPFWPF özellik sisteminin tamamını önemli ölçüde devre dışı bırakarak hatalı değerlerin raporlanmasına neden olur.Failure to do this will significantly disable the entire WPFWPF property system, causing incorrect values to be reported.

Applies to

See also