DependencyObject.ShouldSerializeProperty(DependencyProperty) Yöntem

Tanım

Serileştirme işlemlerinin, belirtilen bağımlılık özelliği için değeri serileştirmesi gerekip gerekmediğini belirten bir değer döndürür.Returns a value that indicates whether serialization processes should serialize the value for the provided dependency property.

protected public:
 virtual bool ShouldSerializeProperty(System::Windows::DependencyProperty ^ dp);
protected internal virtual bool ShouldSerializeProperty (System.Windows.DependencyProperty dp);
abstract member ShouldSerializeProperty : System.Windows.DependencyProperty -> bool
override this.ShouldSerializeProperty : System.Windows.DependencyProperty -> bool
Protected Friend Overridable Function ShouldSerializeProperty (dp As DependencyProperty) As Boolean

Parametreler

dp
DependencyProperty

Serileştirilmesi gereken bağımlılık özelliği için tanımlayıcı.The identifier for the dependency property that should be serialized.

Döndürülenler

Boolean

true sağlanan bağımlılık özelliğinin değer seri hale getirilebilir olması gerekir; Aksi takdirde, false .true if the dependency property that is supplied should be value-serialized; otherwise, false.

Açıklamalar

Varsayılan uygulama true , bağımlılık özelliğinde üzerinde yerel bir değer belirlenmiş tüm durumlar için döndürür DependencyObject .The default implementation returns true for all cases in which a dependency property had a local value established on the DependencyObject.

Devralanlara Notlar

Bu yöntemin geçersiz kılmaları, belirli bağımlılık özelliklerini farklı şekilde işleyebilir.Overrides for this method might handle specific dependency properties differently.

Şunlara uygulanır