AnchoredBlock.BorderThickness Özellik

Tanım

Öğenin kenarlık kalınlığını alır veya ayarlar.Gets or sets the border thickness for the element.

public:
 property System::Windows::Thickness BorderThickness { System::Windows::Thickness get(); void set(System::Windows::Thickness value); };
public System.Windows.Thickness BorderThickness { get; set; }
member this.BorderThickness : System.Windows.Thickness with get, set
Public Property BorderThickness As Thickness

Özellik Değeri

Thickness

ThicknessCihazdan bağımsız piksellerde uygulanacak sınır miktarını belirten bir yapı.A Thickness structure specifying the amount of border to apply, in device independent pixels.

Varsayılan değer sıfır (0,0) şeklinde bir tek kalındır.The default value is a uniform thickness of zero (0.0).

Örnekler

Aşağıdaki örnek, BorderThickness bir Block öğenin () özniteliğinin nasıl ayarlanacağını gösterir Paragraph .The following example shows how to set the BorderThickness attribute of a Block element (Paragraph).

<FlowDocument>
 <Paragraph Name="par"
  BorderBrush="Blue"
  BorderThickness="0.25in"
 >
  <Run>
   Child elements in this Block element (Paragraph) will be surrounded by a blue border.
  </Run>
  <LineBreak/><LineBreak/>
  <Run>
   This border will be one quarter inch thick in all directions.
  </Run>
 </Paragraph>
</FlowDocument>

Aşağıdaki şekilde, bu örneğin nasıl işlediğini gösterilmektedir.The following figure shows how this example renders.

Ekran görüntüsü: mavi, 1/blok etrafında 4inç kenarlıkScreenshot: Blue, 1/4inch border around Block

Aşağıdaki örnek, BorderThickness özelliğinin programlı olarak nasıl ayarlanacağını gösterir.The following example shows how to set the BorderThickness property programmatically.

Paragraph par = new Paragraph();

Run run1 = new Run("Child elements in this Block element (Paragraph) will be surrounded by a blue border.");
Run run2 = new Run("This border will be one quarter inch thick in all directions.");

par.Inlines.Add(run1);
par.Inlines.Add(run2);

par.BorderBrush = Brushes.Blue;
ThicknessConverter tc = new ThicknessConverter();
par.BorderThickness = (Thickness)tc.ConvertFromString("0.25in");
Dim par As New Paragraph()

Dim run1 As New Run("Child elements in this Block element (Paragraph) will be surrounded by a blue border.")
Dim run2 As New Run("This border will be one quarter inch thick in all directions.")

par.Inlines.Add(run1)
par.Inlines.Add(run2)

par.BorderBrush = Brushes.Blue
Dim tc As New ThicknessConverter()
par.BorderThickness = CType(tc.ConvertFromString("0.25in"), Thickness)

Açıklamalar

XAML Öznitelik KullanımıXAML Attribute Usage

<object BorderThickness="uniformThickness"/> 
- or - 
<object BorderThickness="independentThickness"/> 
- or - 
<object BorderThickness="qualifiedUniformThickness"/> 
- or - 
<object BorderThickness="qualifiedIndependentThickness"/> 

XAML DeğerleriXAML Values

Birlik kalınlığıuniformThickness
Dört kalınlığı boyutunun tamamına tek tek uygulanacak tek bir değerin dize gösterimi Double .String representation of a single Double value to apply uniformly to all four thickness dimensions. Örneğin, bir değeri "10" değerine eşdeğerdir "10,10,10,10" .For example, a value of "10" is equivalent to a value of "10,10,10,10". Nitelenmemiş bir değer cihazdan bağımsız piksel cinsinden ölçülür.An unqualified value is measured in device independent pixels. Dizelerin açıkça ondalık noktaları içermemesi gerekir.Strings need not explicitly include decimal points.

independentThicknessindependentThickness
DoubleBu sırada sol, üst, sağ ve alt için bağımsız kalınlık boyutlarına karşılık gelen dört sıralı değerin dize temsili.String representation of four ordered Double values corresponding to independent thickness dimensions for left, top, right, and bottom, in this order. Dört değer virgüller ile ayrılmalıdır; boşluklara izin verilmez.The four values must be separated with commas; spaces are not allowed. Örneğin, "5, 10, 15, 20" içerik solunda 5 piksel kenarlık, içeriğin üzerinde 10 piksel kenarlık, içeriğin sağında 15 piksel kenarlık ve içeriğin altında 20 piksel kenarlık ile sonuçlanır.For example, "5,10,15,20" results in 5 pixels of border to the left of content, 10 pixels of border above content, 15 pixels of border to the right of content, and 20 pixels of border below the content.

Qualifiedbirlik kalınlığıqualifiedUniformThickness
Aşağıdaki birim tanımlayıcıdan biri tarafından izlenen bir değer olan, bir birlik kalınlığı tarafından tanımlanan bir değer: px , in .A value described by uniformThickness followed by one of the following unit specifiers: px, in.

px (varsayılan) cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit)px (default) is cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit)

in inç 'tir; 1ın = = 96pxin is inches; 1in==96px

Örneğin, "1in" her yönde 1 inç bir tek düzen kenarlığı sağlar.For example, "1in" provides uniform border of 1 inch in all directions.

qualifiedIndependentThicknessqualifiedIndependentThickness
İndependentThicknesstarafından tanımlanan, her bağımsız değer ve ardından aşağıdaki birim tanımlayıcıilerinden biri olan değer: px , in .A value described by independentThickness, with each independent value followed by one of the following unit specifiers: px, in.

px (varsayılan) cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit)px (default) is cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit)

in inç 'tir; 1ın = = 96pxin is inches; 1in==96px

Örneğin, "1.5in,0.8in,1.5in,0.8in".For example, "1.5in,0.8in,1.5in,0.8in". Birim belirticileri bir veya daha fazla değerden karışık veya atlanmış olabilir.Unit specifiers may be mixed or omitted from one or more values.

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field BorderThicknessProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true AffectsMeasure

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.